18° Az bulutlu

Fahri Kılıç Yazdı: Çölün Yakışıklısı Musab Bin Umeyr

YAZARLAR - Eylül 2, 2021 11:40 A A

ÇÖLÜNYAKIŞIKLISI: MUSABBİNUMEYR
Musab…
Medine’ninilkmuallimini,ilkmuhacirini,ilksancaktarınıyüreğinevezihninenümune-iimtisalolarakkazımayankaçkişi
gösterebiliriz bu gönül coğrafyamızda…
İnsanlıktarihininengözdesimalarındanbiriolanbuazizşehidihatırladıkçayüreğikıpırdayıpsızlamayan,onunöyküsünü
dinledikçe içi ısınıp irkilmeyen biri var mıdır acaba içimizde…
Evladına,ÇölünYakışıklısınınhayatınıanlatmayan,onuörnekgöstermeyenkaçMüslümanannebabavardırşudünyada…
Birrivayette,Hz.Peygamber’inonunlailgilişusözleridikkatçeker:“Mekke’deMusab’dandahazarif,dahanarin,dahayakışıklı
kimse yoktu.”
Evet,O,PeygamberEfendimizeençokbenzeyenveMekke’ninenyakışıklısıydı…
Mekke…
Musab,Mekke’ninenzenginailelerindenbirinemensupbirşahsiyetti.AilesitümimkânlarınıMusab’ınemrinevermişti.Hayatı
refahveihtişamiçindesürüyordu.Mekkeşartlarındaoldukçaiyibireğitimdengeçmiş;ailesininkonumuvebununyanındakendikabiliyet
vemeziyetlerisayesindedetanınanbirihâlinegelmişti.Mekkehalkı,genciyaşlısıylaO’nusever;yakışıklılığı,zekiliğivezenginliği
nedeniyleonagıptaylabakarlardı.YaşantısıileMekke’ningençleriniadetakıskandırıyordu.Gençyaşınarağmensondereceince,zarifve
yumuşakhuyluidi.Bukadarnimetiçindeaslaşımarmamışvekibirlenmemişti.Mekke’dehiçbirzamanputlaratapmamıştıveputlardan
nefretederdi.Allah’ınO’nabirçoknimetvebollukvermesinerağmenkalbindedaimabirboşlukhissediyordu.Birgün,birMüslümandan,
ErkambinEbi’lErkam’ınevindetoplantılaryapıldığınıöğrendi.İçindeorayagitmeisteğihissettivegitti.Erkam’ınevindeiyilikle,güzellikle
karşılandı.Resulullah’ıvemüminleridinledi.Sohbetetti,sorularsordu.İçindekiboşlukküçüldü,küçüldüvearayışlarısonaerdi.Hz.
Muhammed’in(as)davetineuyarakİslam’ıseçti.Bugündensonraartık,Musabiçinzorlusüreçbaşlamışoluyordu.O’nunMüslüman
olduktan sonraki halini Hz.Ali şöyle anlatıyor: “Ben Resulullah (as) ile oturuyordum. Bu sırada Musabbin Umeyr geldi, üzerinde yamalı
bir elbiseden başka bir şey yoktu. Resulullah (as)O’nunbuhalinigörüncemübarekgözleriyaşladoldu.ÇünküOMüslümanolmadan
önce servet içinde idi. Dini uğruna bunları terk etmişti.”
HangigencimizMusabgibidavranabilirgünümüzde,kimMusabgibiterkedebilirbukadarnimeti.Gerçektenyüreklerimizeve
vicdanlarımızabusoruyusorduğumuzdanasılbircevapalabiliyoruz.Bukadarnimetiterketmeyidegeçtik,hangimizAllahResulün
davetine Musab gibi icabet ederdik acaba…
Müslümanolduktansonrailktepkiailesindengeldi.O’naannevebabası,önceleri,eskiyaşayışınadönmesiiçingünlercedil
döktüler.Ardındankorkutmayaçalıştılar,tehditettiler.Sonraeziyetlerbaşladı.Evlerindekibirmahzenehapsederekgünlerceaçvesusuz
bıraktılar.MusabbueziyetveişkencelerinhiçbirineboyuneğmedenvealdırışetmedenPeygamberimizveMüslümanlarınyanındayer
aldı.Mekke’ninazgınmüşriklerininO’nunlaalayetmelerinevehakaretlerininhiçbirinialdırmadaninandığıdeğerleresıkıcasarılmasını
bildi.
Medine…
Musab,PeygamberimizinisteğiileHabeşistan’ahicretederekMüslümanlarlabirliktebirsüreoradakaldı.BirinciAkabeBiatı
ileMedineliler,kendilerinieğitecek,kendilerineKuranöğretecekvenamazlardaimam olacak birini istediklerinde Peygamberimiz hiç
tereddütsüz Musabbin Umeyr’i ilk muallim olarak görevlendirdi.
Hz.Peygamberimizineğitimindengeçen,O’nunahlakıileyetişen,Kuran’ıezberleyen,eniyişekildeanlayanveonuengüzel
şekildehayatınadönüştürenMusab,Medine’debüyükişlerbaşardı.İslam’ıtebliğiçingirmediğievveİslam’ıanlatmadığıkimsekalmadı.
HicrettensonraBedirSavaşı’ndasancaktarlıkyaptı.Uhud’akatıldı.Busavaştadasancaktarlıkyaptı.MüşriklerdenİbnKamie
O’nuPeygamberEfendimizsanarakhızlıcabirkılıçdarbesiilesağkolunukesti.Musabsancağısolelinealdı.Müşrikbirkılıçdarbesiile
solkolunudakesti.MusabbunlarahiçaldırmadansancağıgöğsünealıpyinediktutarakbirtaraftandaPeygamberimizebirşeyolup
olmadığınabakıyordu.BuesnadaİbnKamiesonbirmızrakdarbesiileMusab’ışehitetti.
UhudSavaşısonaeripşehitlerdefnedilirkenHz.Peygamber,Musab’ıgörünceduygulandı.Gözleriyaşarmışbirşekilde
yanındakilereonungençliğini,yiğitliğini,fedakârlığınıanlattı.DahasonrabaşıucunadikilerekAhzabSuresinin23.ayetiniokudu:
“Müminlerdenöyleyiğitlervardırki,onlarAllah’averdiklerisözesadakatgösterdiler.Onlardanbazılarısözünüyerinegetirip
canınıvermiştir,bazılarıdabeklemektedir.Onlarverdiklerisözühiçbirşekildedeğiştirmemişlerdir.”
Hz.Habbâbin Eret’ten bir rivayette;
Mekke’denMedine’yedünyevîmenfaatleriçindeğil,AllahrızasıiçinhicretettiklerinifakatAllahTeâlâ’nınkendilerinedünya
nimetlerideverdiğini,Musabb.Umeyrgibiarkadaşlarınınbunimetlerdenhiçbirşeytatmadanahiretegöçtüklerinibelirttiktensonra
Uhud’daşehitolduğugünonusaracakbirkefenbulamadıklarını,bedeninihırkasıylaörtmeyeçalıştıklarındabaşınaçekinceayaklarının,
ayaklarınaçekincebaşınınaçıldığını,sonundabaşınıörttüklerini,ayaklarınınüstünedekokulubirotdemetikoyduklarınısöylemektedir.
Hepimizin hayatında ve yüreğinde birer Musab olabilmesi umudu ile…

Eğitimci-Yazar

Fahri Kılıç 02/09/2021

YAZARLAR - 11:40 A A
BENZER HABERLER

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HABER LİSTESİ

 • 01
  Tokat’ta Üretilecek 26 Ülkeye İhraç Edilecek
  TOKAT’TA ÜRETİLECEK 26 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLECEK! Tokat Organize Sanayi Bölgesinde 150 Milyon Dolarlık yatırımla Modüler Prefabrik Üretim Merkezi kuruluyor. Yaklaşık 500 kişinin istihdam edileceği üretim merkezinde üretilen prefabrik ürünler 26 ülkeye ihraç edilecek. Tokat’a yatırım yapacak olan DMT Modüler Prefabrik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Aydoğan, Yönetim Kurulu Üyeleri Burak Aydoğan ve Ahmet Aydoğan Tokat […]
 • 02
  Halil İbrahim Sezer: Kağıt Bardak
  Kağıt bardak Bugün karşılaştığım güzel bir yazıyı siz değerli okurlarımla paylaşmak istedim. Belki birçoğunuz benden önce bu hikayeyi okumuşsunuzdur, ama hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Neyse, lafı fazla uzatmadan hikayeye geçeyim Bizim Nasreddin Hoca çok önceden söylemişti ama hatırlatalım… Eski bir bakandan bir konferansta konuşma yapması istenmişti. Elinde kağıt kahve bardağı ile kürsüye çıktı ve […]
 • 03
  Zeynep Naz Çiçek Kicks Boks Şampiyonasından Madalyayla Döndü
  Yaşamboyu Spor Külübü sporcusu Zeynep Naz Çiçek daha önce kazandığı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda Zeynep Naz Çiçek Türkiye üçüncüsü oldu. 60 kg Genç Point Fighting branşında maça çıkan Yasamboyu Spor Kulübü sporcusu Zeynep Naz Çiçek 1-9 Temmuz 2024 tarihleri arasında Konya Karatay Fuar ve Kongre Merkezi yapılan Türkiye Kick Boks turnuvasında […]
 • 04
  Fatih Kaplan: Siyaset Kazanı Kaynarken Beklenen Kişi Ağıralioğlu’mu?
  Siyaset kazanı kaynıyor Millet son zamanlarda Hükümetin ekonomik programlarından, muhalefetin tutarsızlığından, sağ muhalefetin için düştüğü çıkmazdan, aile kavramının gittikçe ağırlaşan hem yaşam hem de sosyal boyuttaki çıkmazlarından ve yarına dair umutlarının suya düşme endişesinin depreştiği bugünlerde siyasi atmosferi gözümüzün önünde yeniden şekillenmesini kaçırıyoruz. Bu duruma gelmesinde son iki seçimin sonuçları iyi okunmalı. Özellikle son yerel […]
 • 05
  Ayten Turan Yazdı: Cihet Beldesine Mercekten Bakış
  CİHET BELDESİNE, MERCEKTEN BAKIŞ 1522 Tarihinde Çeged 1928 Kayıtlarında Ceget sonra ki dönemlerde dilimize Ceğet olarak kalan, Tokat’taki birçok köy isimlerinin Rum ve Osmanlıca ya da Arapça olduğu gerekçesiyle, köyün diğer isimleriyle aynı Türkçe manada olan bugünkü, ismi Cihet, yani YÖN anlamına gelen kendi köyümü mercekten bakarak kaleme almak istiyorum. Herkesin köyü kendine güzeldir, iyisi […]